Juridische kennisgeving en privacybeleid

1. Site presentatie

Eigenaar: Olys Pharma – intracommunautaire btw BE 0754.895.372 – +32472 80 44 04 – Rue Bodegnée Village, 4B 4537 Verlaine België
Schepper: Gabrielle Penneroux
Publicatie manager: Jean François Plucker – jf.plucker@olyspharma.com
Webmaster: Gabrielle Penenroux – contact@gabriellepenneroux.com
Gastheer: OVH – rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1

Credits: dit sjabloon juridische informatie wordt aangeboden door Aetherium, communicatiebureau in Côtes d’Armor. De sectie juridische mededelingen is een aanpassing van het werk dat wordt voorgesteld door SubDelirium. Het gedeelte over het privacybeleid is gebaseerd op een origineel werk van Aetherium.

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Gebruik van de site www.olyspharma.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site www.olyspharma.com worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking vanwege technisch onderhoud kan echter worden besloten door Olys Pharma, die zich dan zal inspannen om de gebruikers vooraf de data en tijdstippen van de interventie te communiceren. De website www.olyspharma.com wordt regelmatig bijgewerkt door Jean François Plucker.

3. Beschrijving van de geleverde diensten

De website www.olyspharma.com heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. Olys Pharma streeft ernaar om op de site te voorzien www.olyspharma.com informatie zo nauwkeurig mogelijk. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze hierdoor zijn veroorzaakt of door externe partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie vermeld op de site www.olyspharma.com worden alleen ter informatie gegeven en kunnen worden gewijzigd. Daarnaast staat de informatie op de site www.olyspharma.com zijn niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen

Tenzij anders vermeld, bezit Olys Pharma de intellectuele eigendomsrechten of heeft het de rechten om alle elementen die op de site toegankelijk zijn, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen te gebruiken.

Het gebruik op een andere website van een of meer teksten op www.olyspharma.com moeten het onderwerp zijn van een autorisatieverzoek van Olys Pharma, om situaties van dubbele inhoud te voorkomen.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site door deze juridische kennisgevingen, of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid

Olys Pharma kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het betreden van de site www.olyspharma.com, en die het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of van de verschijning van een bug of incompatibiliteit.

Olys Pharma kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site www.olyspharma.com.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. Olys Pharma behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wet die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt Olys Pharma zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz. ).

7. Hyperlinks

De website www.olyspharma.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, mits toestemming van Olys Pharma. Olys Pharma heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

8. Toepasselijk recht en toekenning van jurisdictie

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.olyspharma.com is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Exclusieve bevoegdheid wordt toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.

9. De belangrijkste betrokken wetten

10. Lexicon

  • Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.
  • Persoonlijke gegevens: naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer

Privacybeleid

Geconfronteerd met de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen, is het noodzakelijk om bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD)

we zijn toegewijd aan het respecteren van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen.

Persoonsgegevens worden in het bijzonder beschermd door de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 en door Verordening nr. 2016/679 (bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG).

Olys Pharma verzamelt in ieder geval alleen persoonlijke gegevens over de gebruiker voor de behoeften van bepaalde diensten die door de site worden aangeboden www.olyspharma.com. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert.

1. Verzameling van persoonlijke informatie

De volgende informatie wordt verzameld: Informatie met betrekking tot identiteit (naam, voornaam, e-mail en telefoon)
De verzamelde persoonlijke informatie wordt verzameld via formulieren en via de interactiviteit tussen u en deze website. De verzamelde informatie wordt bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierboven gespecificeerde doeleinden te bereiken. Cookies en / of logs worden ook gebruikt, zoals aangegeven in de volgende sectie, om informatie over u te verzamelen.

2. Vormen en interactiviteit

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld via formulieren, namelijk: aanmeldingsformulier nieuwsbrief, contactformulier

De aldus verzamelde informatie wordt gebruikt voor de volgende doeleinden: Contact, Nieuwsbrief

Uw informatie wordt ook verzameld via de interactiviteit die tot stand kan worden gebracht tussen u en deze website, en wel als volgt:

  • Bezoek ter plaatse

De aldus verzamelde informatie is voor het volgende doel:

  • Bezoekt statistieken

2.1 Recht op bezwaar en herroeping

Ik verbind mij ertoe u het recht te bieden om u te verzetten en uw persoonlijke gegevens in te trekken. Onder het recht van verzet wordt verstaan ​​de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te weigeren dat hun persoonlijke gegevens worden gebruikt voor bepaalde doeleinden die tijdens het verzamelen worden genoemd. Onder het herroepingsrecht wordt verstaan ​​de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te verzoeken dat hun persoonlijke gegevens niet meer verschijnen, bijvoorbeeld in een mailinglijst.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Jean François Plucker:
Postadres: Rue Bodegnée Village, 4B 4537 Verlaine België
Telefoon: +32472 29 65 68

2.2 Toestemming voor toegang

Ik verbind mij ertoe het recht op toegang en rectificatie te erkennen voor de betrokken personen die de hen betreffende informatie willen raadplegen, wijzigen of zelfs verwijderen.

Dit recht zal worden uitgeoefend met Jean François Plucker:
Postadres: Rue Bodegnée Village, 4B 4537 Verlaine België
Telefoon: +32472 29 65 68

2.3 veiligheid

Verzamelde persoonlijke informatie wordt bewaard in een beveiligde omgeving. Er wordt geen informatie over bezoekstatistieken bijgehouden. Mensen die voor Olys Pharma werken, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, zijn de volgende maatregelen getroffen: SSL-protocol (Secure Sockets Layer), Computerback-up.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.olyspharma.com wordt niet zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Bovendien verbind ik mij ertoe een hoge mate van vertrouwelijkheid te handhaven om de vertrouwelijkheid van uw transacties te waarborgen. Aangezien geen enkel mechanisme maximale beveiliging biedt, is er altijd een risico wanneer u internet gebruikt om persoonlijke informatie te verzenden.

3. Wetgeving

Ik verbind mij ertoe de wettelijke bepalingen van de Europese verordening nr. 2016/679 (bekend als de algemene verordening gegevensbescherming of AVG) na te leven.